Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Cadencia Consulting Group Oy (Y-tunnus: 2721764-8)
Uusikatu 30 8 krs.
90100 Oulu

2. Rekisterin nimi

Cadencia Consulting Group Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n säännösten mukaisesti Cadencia Consulting Group Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään tilausten, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän ja asiakaspalvelun yhteydessä asiakassuhteiden ja tilausten hoitamiseksi, sekä viranomaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.

Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

* Henkilön nimi, mahdollinen Y-tunnus ja osoite (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka)
* Sähköpostiosoite, puhelinnumero
* Osto- tai myyntitapahtumaan liittyvät tiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, sähköpostitse, sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta henkilötietolain ja asiallisen yhteyden näin salliessa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Cadencia Consulting Group Oy:n  yhteistyökumppaneille ja viranomaisille käyttöön voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Cadencia Consulting Group Oy, Henkilörekisterivastaava, Uusikatu 30 8 krs, 90100 Oulu.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Cadencia Consulting Group Oy, Henkilörekisterivastaava, Uusikatu 30 8krs, 90100 Oulu.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön vaatimuksiin.

Oulun Arvokello

Oulun Arvokello on luotettava ja palveleva kumppanisi. Myymme, ostamme ja vaihdamme arvokelloja. Meiltä myös myynti- ja ostotoimeksiannot.